Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Konkurs na logo - PIŁA 500

Marzec 2010

----------------------------------------------------------------------------
ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Piły, Muzeum Stanisława Staszica w Pile

PATRONAT HONOROWY:
Zbigniew Kosmatka - Prezydent Miasta Piły
CEL KONKURSU:
Pozyskanie w drodze konkursu znaku graficznego (logo), który będzie godłem jubileuszu 500-lecia potwierdzenia/nadania Pile praw miejskich (1513-2013). Znak ma posiadać wysokie walory artystyczne i użytkowe. Ma służyć do celów popularyzatorskich, reklamowych i identyfikacyjnych, realizowanych w różnych formach i technikach, związanych z obchodami tego jubileuszu.

----------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁOŻENIA:

W roku 1513 król Zygmunt I Stary potwierdził/nadał Pile prawa miejskie. W r. 2013 od tego wydarzenia minie 500 lat. Te pięć wieków, to dla miasta okres burzliwych dziejów, w których czasy rozwoju i prosperity przeplatały się z latami niepowodzeń i klęsk, wojen i zniszczeń. W przeszłości bliskość granicy polsko-niemieckiej znacząco wpływała na oblicze gospodarcze, społeczne i kulturowe miasta, z długotrwałymi zmianami przynależności państwowej włącznie. Obecnie Piła jest znaczącym miastem Wielkopolski, ośrodkiem pretendującym do miana regionalnego centrum życia społecznego i gospodarczego. Jubileusz 500-lecia potwierdzenia / nadania Pile praw miejskich stwarza okazję do zorganizowania i zrealizowania całego szeregu znaczących przedsięwzięć, kulturalnych, sportowych, gospodarczych i in. Wydarzenia te będą prezentować i propagować dorobek miasta Piły i jego mieszkańców, zarówno historyczny, jak i współczesny. Wspólnym godłem tych działań ma być znak graficzny „PIŁA 500”, który z jednej strony ma być graficznym symbolem współczesnych aspiracji i dążeń mieszkańców miasta, z drugiej zaś strony sam w sobie ma być wydarzeniem artystycznym uświetniającym i promującym ten Jubileusz.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Konkurs jest adresowany do artystów grafików oraz studentów uczelni artystycznych w Polsce
- Udział w Konkursie jest bezpłatny
- Projekt powinien odnosić się do założeń ideowych konkursu i winien zawierać napis: PIŁA - 500
- Na konkurs można nadesłać do 3 projektów graficznych
- Projekt z oznaczeniem skali i w czytelnym pomniejszeniu należy przedłożyć w formie wydruku na A-4
- Projekt należy przedstawić w wersji czarno-białej i kolorowej (jeżeli taka wersja jest przez autora zaprojektowana, w takim przypadku należy podać definicje kolorów (Pantone, CMYK)
- Projekt (w każdej z wersji ) powinien być ponadto zdokumentowany w zapisie elektronicznym (na CD) jako grafika wektorowa (cdr, eps), oraz jako JPG lub TIFF - przy rozdzielczości 300 DPI, docelowo dłuższy bok nie mniej niż 200 mm
- Projekty winny być opisane na odwrocie wydruków : imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, nazwa uczelni - w przypadku studentów (oraz na płycie)
- Nadesłane na konkurs projekty nie będą autorom odsyłane
- Organizatorzy podejmą starania aby zainteresować projektami inne instytucje zaangażowane w obchody Jubileuszu PIŁA 500. Zastrzegają sobie prawo do prezentowania nadesłanych projektów w mediach jako efektów Konkursu i propagowanie samego jubileuszu miasta. Jednak nabycie konkretnego projektu może nastąpić tylko na zasadzie bezpośrednich rozmów zainteresowanego z autorem.
- Prace nadesłane na Konkurs traktowane będą przez organizatorów z należytą ostrożnością, jednak bez odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek w transporcie.
- Prosimy o czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.
- Projekty bez podpisanych Kart Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

NAGRODA:
- Organizatorzy Konkursu przewidują przyznanie tylko jednej nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł - Nagrodzony projekt przechodzi na własność Organizatorów. Oznacza to, że autor odstępuje organizatorom konkursu majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego znaku i wyraża zgodę na publikowanie go na wszystkich polach eksploatacji. Organizatorzy zobowiązują się do respektowania osobistych praw autorskich.

JURY:
- W Jury Konkursu zasiądą artyści graficy, pedagodzy polskich uczelni artystycznych oraz przedstawiciele organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.

TERMINARZ:

- 30 kwietnia 2010, godz. 16.00 - ostateczny termin złożenia projektów w biurze konkursu

- do 9 maja 2010 - posiedzenie Jury i wyłonienie projektu do nagrody

- do 11 maja 2010 - ogłoszenie wyniku obrad Jury na stronach internetowych: www.pila.pl , www.muzeumstaszica.pl, www.galeriams.pl

- 15 maja 2010 - wręczenie laureatowi Nagrody, prezentacja i omówienie prac nadesłanych na Konkurs przez przedstawiciela Jury (w ramach Nocy Muzeów).

KURATOR konkursu / informacje*:
- Wojciech Beszterda tel. 67 213 15 67, wojtek.beszterda@wp.pl

BIURO KONKURSU / ADRES do PRZESYŁKI prac (z dopiskiem: Konkurs PIŁA 500): Muzeum Stanisława Staszica, ul. Browarna 18, 64-920 Piła

*Dane dotyczące historii i współczesności Piły dostępne są na stronie: www.pila.pl (zakładka: nasze miasto).

---------------------------------------------------------------------------------
ZAPRASZAMY do UCZESTNICTWA! 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile